ราคา

ราคาค่าเข้าเรียน

เรียนคนเดียว : 500 บาทต่อชั่วโมง

เรียนแบบมีคู่ซ้อม : 800 บาทต่อชั่วโมง